Former model disfigured by plastic surgery

xinhuanet.com 09-May-2013

\

(Source: huanqiu.com)

 


\

(Source: huanqiu.com)


\

(Source: huanqiu.com)


\

(Source: huanqiu.com)


\

(Source: huanqiu.com)


\

(Source: huanqiu.com)


\

(Source: huanqiu.com)